หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชน
 
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย
 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร โดยผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และพัฒนาการเกษตรตามแนวคิด "ทฤษฎีใหม่"
 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
 
รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถ พึ่งพา ตนเองได้บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
 
ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
 
ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
 
เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและมีความรู้ในการจัดการและบำรุงรักษาพื้นที่เพาะปลูก
 
สภาพแวดล้อมของตำบลสะอาด สวยงาม ไม่มีปัญหามลพิษ
 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619