หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 

การไฟฟ้าภูมิภาค มีระบบสายส่งไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังมีครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 10 ครัวเรือน
 

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 , 2 , 5 , 6 , 7 , 10 ,11 , 13 , 14 และ 15

ระบบน้ำสะอาด หมู่ที่ 3 , 4 , 8 , 9 และ 12
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง

บริการโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 แห่ง

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง

หอกระจายข่าวของ อบต. จำนวน 1 แห่ง
  (ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน)
 

วัดหลวงพ่อเดิม เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ( พระครูนิวาสธรรมขันธ์ ) เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งปากน้ำโพ
 
 

ลูกเสือชาวบ้าน

กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลหนองโพ

ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองโพ

ตำรวจชุมชน

คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
ปัจจุบันตำบลหนองโพ เป็นพื้นที่ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานน้ำตาลเกษตร ไทย โรงงานผลิต เยื่อกระดาษ และในราวปี พ.ศ.2550 – 2551 โรงงานผลิตเอธานอลจะเปิดดำเนินการ ซึ่งจะ ทำให้ตำบลหนองโพ เป็นแหล่ง รับซื้ออ้อยโรงงานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งจ้าง แรงงานสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมากทั้งแรงงาน ในพื้นที่และแรงงานนอกพื้นที่ ทำให้คาดการณ์ว่าในอนาคต ตำบลหนองโพ จะมีบทบาทด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการเกษตร และระบบคลังสินค้า เพื่อรองรับการขนส่ง และขนถ่ายวัตถุดิบจากภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์ จากภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ ประชาชนในภาคการเกษตร จะลดลงแล้วเข้าสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม และการบริการมากขึ้น ก่อให้เกิดการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจ ของ ตำบลต่อไป ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จะต้องเตรียมการและหามาตรการรองรับปัญหา ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ตามมาจากการพัฒนา
ดังกล่าว
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619