หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
 

เพื่อน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ของคนในชุมชน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ด้วยกระบวนการ เรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ อย่างเป็นระบบบนฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซึ่ง กันและกันของคนในท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตบนฐานความเข้มแข็งของชุมชน และการใช้ทุนทางสังคม เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีดุลยภาพ

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
อย่างบูรณาการ
 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร

ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 

เพื่อพัฒนาคนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และอารมณ์

เพื่อสร้างระบบคุ้มครองทางเศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้คน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาติ และท้องถิ่น
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง

ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดี

สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่/ชุมชนน่าอยู่

ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์( Logistics ) ในตำบล

เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรม

เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 

พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อการเกษตรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป

ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ

สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
 
 

เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เพื่อติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือมีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การวางและจัดทำผังเมืองรวม

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ให้มีศักยภาพ
 
 
 

เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการของอบต.ให้มีสุจริตยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ

เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้กับประชาชนในท้องถิ่น

สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รู้สิทธิหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ รับผิดชอบในการบริหารจัดการท้องถิ่น
 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการ บริหารจัดการท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619