หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.ที่ 7) [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 367  
 
พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 412  
 
พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 357  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสามัครท้องถิ่นรักษ์ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
ไฟล์รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 164  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619