หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 

     
 
 
  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (E- Bidding)  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดุก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,513,900.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดุก ตำบลหนองโพ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24  สิงหาคม 2563   เป็นเงิน  1,513,900.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 ปร.4
6.2 ปร.5
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายรัชภูมิ  ศรีเพ็ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ
2. นายประสพโชค  วอนกล่ำ  นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ
3. นายสมโภช  วิมลเศรษฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2563 เวลา 11.18 น. โดย คุณ กิ่งอุบล เวียงงาม

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539