หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   627,600.- บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ลักษณะงาน (โดยสังเขป) บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ใช้ระบบประปาแบบถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมระบบจ่ายน้ำ (ตามแบบกรมทรัยพากรน้ำ) จำนวน 1 ระบบ และขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. (ตามแบบกรมทรัยพากรน้ำ) พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11  สิงหาคม 2564   เป็นเงิน  627,600.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 ปร.4
6.2 ปร.5
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายรัชภูมิ  ศรีเพ็ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ
2. นายประสพโชค  วอนกล่ำ  นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ
3. นายสมโภช  วิมลเศรษฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 13.56 น. โดย คุณ กิ่งอุบล เวียงงาม

ผู้เข้าชม 147 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-200-746