หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  
 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ดังต่อไปนี้
๑.  วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่   ๒๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔
๒.  ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่   ๑๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๑๕ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๗.๐๐  น.
๓.  สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
๔.  จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน ๑๕  คน
๕.  การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เป็นเขตเลือกตั้ง
๖.   เขตเลือกตั้ง มีจำนวน  ๑๕  เขตเลือกตั้ง ดังนี้
๖.๑  เขตเลือกตั้งที่   ๑    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน   พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านหนองโพ   หมู่ที่  ๑   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
๖.๒  เขตเลือกตั้งที่   ๒    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน   พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านตลาดหนองโพ   หมู่ที่  ๒   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๓  เขตเลือกตั้งที่   ๓    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน   พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านห้วยดุก   หมู่ที่  ๓   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๔  เขตเลือกตั้งที่   ๔    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน  พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านหนองตาราม   หมู่ที่  ๔   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๕  เขตเลือกตั้งที่   ๕    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน   พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านหนองเต็งรัง   หมู่ที่  ๕   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๖  เขตเลือกตั้งที่   ๖    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน   พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านป่าคลัก   หมู่ที่  ๖   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๗  เขตเลือกตั้งที่   ๗    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน   พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านหนองระกำ   หมู่ที่  ๗   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๘  เขตเลือกตั้งที่   ๘    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน   พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านเขาใหญ่   หมู่ที่  ๘   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๙  เขตเลือกตั้งที่   ๙    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน   พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านหนองปืนแตก   หมู่ที่  ๙   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๑๐  เขตเลือกตั้งที่   ๑๐    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน   พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่  ๑๐   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๑๑  เขตเลือกตั้งที่   ๑๑   จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน  พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านหนองโพเหนือ   หมู่ที่  ๑๑   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๑๒  เขตเลือกตั้งที่   ๑๒    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน  พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านสอนจันทร์   หมู่ที่  ๑๒   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๑๓  เขตเลือกตั้งที่   ๑๓    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน   พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านหนองใหญ่   หมู่ที่  ๑๓   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๑๔  เขตเลือกตั้งที่   ๑๔    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน  พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านหนองโพใต้   หมู่ที่  ๑๔   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๖.๑๕  เขตเลือกตั้งที่   ๑๕    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ที่จะมีการเลือกตั้ง  ๑   คน   พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ บ้านเขาพลอง   หมู่ที่  ๑๕   ตำบลหนองโพ  
อำเภอตาคลี    จังหวัดนครสวรรค์
๗.  หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบรับรองแพทย์  
๗.๔  ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท
๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๒ รูป
๗.๖ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
๗.๗ หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
ประกาศ    ณ   วันที่   ๖  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 10.45 น. โดย คุณ ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์

ผู้เข้าชม 169 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-200-746