หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 

     
 
 
  
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ในการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี                  พ.ศ.2563  สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563  และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 15
สิงหาคม  2563  รวมระยะเวลา  15 วัน นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม              สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ) จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่  7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 09.35 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539