หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 

     
 
 
  
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
เรื่อง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
.......................................................

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ในการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี                  พ.ศ.2563  สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563  และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม  2563  รวมระยะเวลา  15 วัน นั้น

บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ประกอบกับข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563       สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  สิงหาคม  2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่    22     เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2563( นายนที  จันเทศ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 09.50 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539