หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
  
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 15 วัน นั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565    ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2565 เวลา 14.38 น. โดย คุณ ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์

ผู้เข้าชม 128 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619