หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
  
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565  
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 15 วัน นั้น
บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2565 หากสมาชิกสภาหรือนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองโพ มีญัตติที่จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพพิจารณาให้นำเสนอมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2565 เวลา 14.29 น. โดย คุณ ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619