หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
  
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๓๓  วรรค 4 กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ   ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ    สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกันรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ส.ค. 2565 เวลา 14.31 น. โดย คุณ ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619