หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
  
ประกาศ เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565  
 

               ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 15 วัน นั้น
              
                เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ประกอบกับข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 10.59 น. โดย คุณ ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619