หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 


 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ / รองประธานสภาองค์การ
          บริหารส่วนตำบลหนองโพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ /
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ / เลขานุการนายกองค์การบริหาร
          ส่วนตำบล


ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพครั้งแรก  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม พ.ศ. 2564  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565  รวมระยะเวลา  15 วัน นั้น

          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


           ขอแสดงความนับถือ( นายบุญเยี่ยม  คุ้มศริ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ                  

งานกิจการสภา
โทรศัพท์ :056-200746  
โทรสาร   : 056-200764
Email     : nongphotakhli@gmail.com

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1/2565
วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.00 น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
......................................................................

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่   2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่   3   กระทู้ถาม
     - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่   4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
        - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่   5   เรื่องที่เสนอใหม่
    - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่   6   เรื่องอื่น ๆ
6.1  ญัตติพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565        และสมัยประชุมของปีถัดไป
6.2  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
6.3  ญัตติรายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -        2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2564
6.4  ญัตติพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
6.5  ญัตติพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
       หนองโพ  จำนวน  3 คน  
6.6  ญัตติพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผน                พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  จำนวน 3 คน
6.7  ญัตติมอบหมายสมาชิกสภาเพื่อร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
       กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ       
       จำนวน 2 คน
6.8  ญัตติมอบหมายสมาชิกสภาเพื่อร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
         บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ                  จำนวน 1 คน


 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 12.55 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619