หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ได้ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอตาคลีเพื่อขออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564  ระหว่างวันที่ 27 - 29  กันยายน  พ.ศ. 2564 รวม  ระยะเวลา 3 วัน  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้มิได้อยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญประจำปี นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศอำเภอตาคลี  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  จึงขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1 / 2564   ในวันที่  28  กันยายน  2564  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

       ขอแสดงความนับถือ


( นายนที  จันเทศ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ                  

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 12.12 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-200-746