หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2564
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
...........................................................

ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2547  ข้อ 33  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

                เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ   ขององค์การบริหารส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกันรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ  ณ วันที่    13     เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564


    
(นายนที  จันเทศ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 12.00 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-200-746