หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 

     
 
 
  
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ในการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี                  พ.ศ.2563  สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563  และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม  2563  รวมระยะเวลา  15 วัน นั้น


บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ประกอบกับข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  พ.ศ.2563  สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16 – 30  ตุลาคม  2563  หากสมาชิกสภาหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ มีญัตติที่จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพพิจารณาให้นำเสนอมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2563 เวลา 10.18 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539