หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
เรื่อง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
.......................................................

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ในการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี                  พ.ศ.2563  สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563  และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 15
กุมภาพันธ์ 2564  รวมระยะเวลา  15 วัน นั้น
บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ประกอบกับข้อ           22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์  2564
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่    14   เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2564( นายนที  จันเทศ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 10.03 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539