หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
ประกาศสอบราคาจ้าง  
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  
---------------------------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนน       ภายในหมู่บ้าน  จำนวน  ๔  โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ จากหลังวัดวาปีรัตนาราม ถึง บริเวณทางแยกบ้านนายทวี   ภูตานนท์  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร  ยาวประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  ใช้ปริมาตรหินคลุก    ๔๖๘  ม.๓   พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย  และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ  อบต.กำหนด  ราคากลาง  ๑๓๗,๕๙๒.- บาท
๒. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ จากทางแยกถนนลาดยาง ถึง เขตหมู่ที่ ๑๒        ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  ๓.๕๐  เมตร  ยาวประมาณ  ๑,๐๐๐  เมตร  ใช้ปริมาตรหินคลุก  ๕๒๕  ม.๓  พร้อมเกลี่ยแต่ง       ให้เรียบร้อย  และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ  อบต.กำหนด  ราคากลาง  ๑๕๔,๓๕๐.- บาท
๓. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณสี่แยกบ้านหนองไม้แดง ถึง   เขตหมู่ที่ ๑๕  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  ๔.๐๐  เมตร  ยาวประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ใช้ปริมาตรหินคลุก  ๕๑๐  ม.๓      พร้อมเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย  และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ  อบต.กำหนด  ราคากลาง  ๑๔๙,๙๔๐.- บาท
๔. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๕ จากทางแยกถนนสายบ้านหนองไม้แดง  ถึง   เขตตำบลอุดมธัญญา  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  ๔.๐๐  เมตร  ยาวประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  ใช้ปริมาตรหินคลุก  ๕๑๐  ม.๓      พร้อมเกลี่ยแต่ง ให้เรียบร้อย  และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ  อบต.กำหนด  ราคากลาง  ๑๔๙,๙๔๐.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า     -    บาท

                       การยื่นซองสอบราคา  สามารถยื่นได้ดังนี้
                       ๑.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ตั้งแต่วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่              ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ
                       ๒.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ในวันที่                  ๒๑  มิถุนายน   ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา   ๑๑.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๓๐  น.

                      กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป                                            ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ            

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ  เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท  ได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโพ  ระหว่างวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ – ๕๖๓๓ – ๘๒๕๙  ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th    

ประกาศ   ณ   วันที่    ๖   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ)
( นายณรงค์   ภักดีสุข )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดี่ยว
---------------------------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดี่ยวภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๕  บริเวณคลองดิน  ขนาดกว้าง  ๑.๒๐  เมตร  ยาว  ๑๒.๐๐  เมตร  สูง  ๐.๙๐  เมตร  พร้อมเทคอนกรีตกันน้ำเซาะด้านน้ำเข้า และน้ำออก   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อยตามแบบ  อบต.กำหนด  ราคากลาง  ๑๘๒,๐๐๐.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า       -      บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้

การยื่นซองสอบราคา  สามารถยื่นได้ดังนี้
                       ๑.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ตั้งแต่วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ
                       ๒.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ               ในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๓๐  น.

                     กำหนดเปิดซองสอบราคาในที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป                         ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ            

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ  เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท  ได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโพ  ระหว่างวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ – ๕๖๓๓ – ๘๒๕๙  ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th    

ประกาศ   ณ   วันที่   ๖   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ)
( นายณรงค์   ภักดีสุข )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ
---------------------------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒  บริเวณหลังสถานีรถไฟหนองโพ  ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๔.๐๐  เมตร          ชนิดโครงสร้างเหล็ก  หลังคา Metel Sheet  พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๘๔       ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อยตามแบบ  อบต.กำหนด  ราคากลาง  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า       -      บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้

การยื่นซองสอบราคา  สามารถยื่นได้ดังนี้
                       ๑.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ตั้งแต่วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ
                       ๒.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ               ในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๓๐  น.

                     กำหนดเปิดซองสอบราคาในที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป                         ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ            

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ  เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท  ได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโพ  ระหว่างวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ – ๕๖๓๓ – ๘๒๕๙  ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th    

ประกาศ   ณ   วันที่   ๖   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ)
( นายณรงค์   ภักดีสุข )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2555 เวลา 15.55 น. โดย คุณ กฤษฎา สว่างวัต

ผู้เข้าชม 1766 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-200-746