หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ในการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี                  พ.ศ.2562  สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่  16 - 30   ตุลาคม  พ.ศ. 2562   รวมระยะเวลา  15  วัน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม              สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 )   จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่   24   ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 10.19 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539