หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561
สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 12.17 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539