หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมตำบลหนองโพ  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมตำบลหนองโพ
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.- บาท
3.  ลักษณะงาน  ปรับปรุงศาลาประชาคมตำบลหนองโพ
4.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 1  สิงหาคม 2560    เป็นเงิน 400,000.-  บาท
5.  บัญชีประมาณราคากลาง ปร.4,ปร 5.
6.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
1.  นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง                    ประธานกรรมการ
2.  นายนพรัตน์  พลอยเพ็ชร์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณปฏิบัติงาน                           กรรมการ
3.  นายสมโภช  วิมลเศรษฐ  ผู้ช่วยนายช่ายโยธา         กรรมการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 10.21 น. โดย คุณ กิ่งอุบล เวียงงาม

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539