หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 


นายนที จันเทศ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
 


นายบุญเยี่ยม คุ้มศิริ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ


นายสุพจน์ ชูพันธ์
เลขานุการสภา อบต.หนองโพ
 
 


นางลัดดาวรรณ ขันอาษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 1


นางยุพาดี ขำเกิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 1


นางนิตยา ขะมาลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 2


นายสุวรรณ วันชุลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 2


นางจำปา ปาเวียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 3


นายชิด บัวกอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 3


นายบุญเยี่ยม คุ้มศิริ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ


นางสรัญญา เิอี่ยมชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 4


นางสำราญ มั่นทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539