หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ
นายณรงค์ ภักดีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
“หนองโพพัฒนา เกษตรก้าวหน้า
ไร้ปัญหามลพิษ คุณภาพชีวิตสดใส”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองโพ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
นมัสการหลวงพ่อเดิม
วัดหนองโพ
หัวโขนและเครื่องประดับละคร
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองโพ จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และ ผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
 
          


-VDO วิดิทัศน์- [ 10 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 479 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.5/ว4729 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.4/ว4728  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/ว207 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่ามอบรมสัมนาวิชาการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4736 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก้อสร้าง พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.5/ว4605 การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/ว4573 ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4641 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อละหน่วยกำกับติดตามระดับจังหวัด  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/ว4624  ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของ UNDP  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4564 แผนการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4562 การจัดการประกวด Thailand Energy Awards 2021  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4625 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.5/4632 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.5/4631 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.5/4630 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4615  ขอเชิญประชุม กลุ่ม Clusters บริหารจัดการขยะนครสวรรค์  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4617 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.4/ว4686 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.5/ว199  แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.3/4424 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นว 0023.1/ว4466 ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
 
 
 
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว393 [รายชื่อ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว408 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว410  [ 1 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว407  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตอบรับ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1190  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว388  [ 1 มี.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว395 [เอกสารแนบ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว389 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กศ. มท 0816.3/ว384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว362 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว386  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2938-3013 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน สน.บถ. มท 0809.5/ว8  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว284 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว340 [แนวทางปฏิบัติฯ] [แบบทะเบียนฯ]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.เนินศาลา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อดำเนินการสรร [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองปลิง [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลาแดง [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงปลาทู [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโค [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ช่องแค ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ที่ 3 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน Summers ประปาหมู่ที่ ๑๙ ตำบลเ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.บางมะฝ่อ ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโค [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อม [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางตาหงาย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.70-002 ส [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ แนะวิธีป้องกันตัวเอง จากฝุ่น PM 2.5 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกเดื่อ ภาษีป้าย [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
   
   

หัวโขนและเครื่องประดับละคร

วัดหนองโพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539
 
 
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 43  ตอบ 0  
Smart CCTV By TOT (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 249  ตอบ 0  
น้ำประปาสีดำ (2 ส.ค. 2562)    อ่าน 1579  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การสื่อสาร