หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ
นายณรงค์ ดำรงค์รักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
“หนองโพพัฒนา เกษตรก้าวหน้า
ไร้ปัญหามลพิษ คุณภาพชีวิตสดใส”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองโพ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
นมัสการหลวงพ่อเดิม
วัดหนองโพ
หัวโขนและเครื่องประดับละคร
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองโพ จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และ ผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
 
          


-VDO วิดิทัศน์- [ 10 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 935 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
ที่ื นว 0023.6/ว11 ลดเวลาในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลประจำเดือน  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว9 การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว10 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ไตรมาสที่ 4  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/ว8 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีผู้ดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุด ทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัสถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว1955 ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.6/ว5 รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ [ แนบ1 ]  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำบาดาลของจังหวัดนครสวรรค์  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 23 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 3 บริจาคสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกสำหรับเด็กปฐมวัย  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 18  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/1820 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ธ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว25092 การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอกภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 25160 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว0023.3/ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/25136 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 1697 ตรวจสอบการอนุญาตนำเข้ารถภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าตามพระราชบัญญัติการส่งออก ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4686 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/4690-4736 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4594-4669 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว1383  [ 31 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1378  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1425 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 31 มี.ค. 2566 ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว69  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1381 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะ ฝ่าวิกฤตสุขภาพจากปฏิบัติการระดับพื้นที่สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1380  [ 31 มี.ค. 2566 ]
รวบรวมปัญหาอุุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ และปัญหาที่ต้องการให้ส่วนกลางแก้ไข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1776  [ 30 มี.ค. 2566 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.2/ว1277 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 มี.ค. 2566 ]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว2412  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1364  [ 30 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 กค. มท 0803.4/ว1370  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1331  [ 30 มี.ค. 2566 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว1336  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว45  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1333 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1317 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว1324 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคลในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว11  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการอบรมหัวข้อ การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง ผ่านระบบออนไลน์หรือสตรีมมิ่ง (Streaming) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1319  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคใต้ กสว. มท 0820.3/ว1323 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4173-4237 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.หนองหลวง รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
อบต.แควใหญ่ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 [ 1 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แควใหญ่ วิธีสังเกตอาการเมื่อติดโควิด-19 ว่า เชื้อลงปอด แล้วหรือยัง? [ 1 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แควใหญ่ ความรู้สู้ COVID-19 [ 1 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แควใหญ่ สายพันธุ์ อาการ และการแพร่เชื้อ Covid-19 [ 1 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.แควใหญ่ มารู้จักและวิธีป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) [ 1 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองตางู นำส่งขยะอันตรายชุมชนตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนนครสวรรค์ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดทิพรส ประชุมคณะผู้บริหารตำบลลาดทิพรส เรื่อง พิจารณาร่างแผนการพัฒนาท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.วังใหญ่ ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.สระแก้ว เผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทางกฎหมาย!!! [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.สระแก้ว กรมอนามัย เตือน ประชาชน ระวังโรคฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดด [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สระทะเล วิดีโอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเต้นกำรำเคียว ของตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวั [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
   
   
หัวโขนและเครื่องประดับละคร
สวนเกษตรอังกอ โคกหนองนา
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619
 
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 ม.ค. 2566)    อ่าน 60  ตอบ 0  
สายไฟขาด หล่นมาที่พื้นดิน (16 มิ.ย. 2565)    อ่าน 385  ตอบ 1  
น้ำไม่ไหล เช้านี้ (2 มี.ค. 2565)    อ่าน 635  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การสื่อสาร