หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ
นายณรงค์ ภักดีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
“หนองโพพัฒนา เกษตรก้าวหน้า
ไร้ปัญหามลพิษ คุณภาพชีวิตสดใส”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองโพ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
นมัสการหลวงพ่อเดิม
วัดหนองโพ
หัวโขนและเครื่องประดับละคร
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองโพ จ.นครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชน และ ผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราวสุข-ทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
 
          


-VDO วิดิทัศน์- [ 10 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 411 
     
 
 
 
 
 
รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 24 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว23004 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/ว951 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23006 ขอเสนอโครงการ กฐินปลอดขยะ  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23019 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23035 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/23059 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23086 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23055 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23056 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว23092 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/22936 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว22883 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.2/ว22940 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22952 ขอให้จัดทำข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคนอกเขตพื้นที่การประปาภูมิภาค (พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ฤดูแล้ง ปี 2563/64  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/22834 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว 22844 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.5/ว22863 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว22876 ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.4/936 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรื่อพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 5 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
นว 0023.3/ว22802 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
 
 

 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4113 ลว.22.10.63 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4114 ลว.22.10.63 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4115 ลว.22.10.63 การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สระทะเล [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลาแดง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง แก้ไขหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2563 ได้ขยา [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศกำหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ประจำปีง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางมะฝ่อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระโดน ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองกระโดน [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ เต่ือน พฤติกรรมการใช้งาน Line ที่ง่ายต่อการสวมรอย [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.กลางแดด ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทับกฤช โครงการถนนปลอดภัยด้วยมือท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 52 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4103 ลว.22.10.63 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององคืกร [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ที่ นว 0023.14/ว 4104 ลว.22.10.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักส [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 
 
   
   


หัวโขนและเครื่องประดับละคร


วัดหนองโพ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539
 
 
 
Smart CCTV By TOT (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 100  ตอบ 0  
น้ำประปาสีดำ (2 ส.ค. 2562)    อ่าน 1478  ตอบ 0  
อยากได้ คนในพื้นที่ มาช่วยปลูกต้นไม้ และ ดูแลต้นไม้ (19 ก.พ. 2562)    อ่าน 340  ตอบ 0  
 
 
 
 
  
 
 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การสื่อสาร