สอบถามเรื่องเงินกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
 

เรียนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
ผมมีคำถามดังนี้
1) ไม่ทราบประธาน,คณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านไม่ทราบเลือกตั้งกันอย่างไร และต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
2) เงื่อนไข,คุณสมบัติการเข้าร่วมใช้บริการเงินกองทุนหมู่บ้านมีอย่างไรบ้าง
3) เงินที่จะปล่อยให้ * * * ้ยืมแต่ละบุคคลพิจารณาคุณสมบัติอย่างไร
4) การหมดสภาพการเป็นสมาชิกหรือการออกจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต้องดำเนินการอย่างไรและมีเงื่อนไขอย่างไร
5) แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขหากสมาชิกมีปัญหาจากประธานกลุ่ม,คณะกรรมการมีอย่างไรบ้าง
สาเหตุที่ถาม
เนื่องจากปีนี้ 2554 จะมีการส่งเงินคืนกองทุนหมู่บ้านพร้อมดอกเบี้ยและจะมีการปล่อย * * * ้ให้สมาชิกที่ส่งเงินคืนกองทุนในการใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป เท่าที่ผมได้ทราบการให้ * * * ้ยืมและการเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านหมู่ 11 ดังนี้
1- ให้ทำการจับกลุ่มๆละ 3 คน เพื่อค้ำประกันกันเอง
2- เงินจะต้องทำการส่งคืนพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนตุลาคม
3- หากสมาชิกในกลุ่มท่านใดไม่ส่งเงินคืนสมาชิก * * * ก 2 ท่านในกลุ่มต้องร่วมชดใช้เงินนั้นด้วย
แต่ผมอยากถามว่าในขณะนี้ผมได้เจอปัญหาดังต่อไปนี้ในกลุ่มผมผมอยากให้ประธานกองทุนหมู่ที่ 11 ช่วยชี้แจ้งและหาทางออกพร้อมแนวทางแก้ไขเพื่อที่การเดินหน้าต่อไปของกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
1- การย้ายกลุ่ม,การปฏิเสธการค้ำประกันภายในกลุ่มสามารถทำได้ตามอำเภอใจใช่หรือไม่
2- หากผมปฏิเสธการส่งเงินคืนเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มไม่มีคนค้ำประกันให้โดยมาแจ้งกระทันหันสามชิกทั้ง 2 ท่านจะย้ายกลุ่มได้หรือไม่
3- เงินที่กองทุนหมู่บ้านให้ * * * ้ยืมเป็นสัญญาแบบใหน ปีต่อปี หรือใครนึกจะ * * * ้ก็ได้ใครนึกจะออกจะย้ายกลุ่มก็ได้ใช่หรือไม่
4- และในเมื่อสมาชิกลูกกลุ่มมีปัญหาประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จะมีแนวทางแก้ไข และช่วยเหลือสมาชิกอย่างไรบ้าง
ผมขอร้องเรียนประนกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ดังนี้
เมื่อสมาชิกมีปัญหาทำไมไม่ให้แนวทางแก้ไขหรือช่วยเหลือทำการปฏิเสธทุกอย่างที่นำเสนอ ไม่เอามาเป็นภาระ ไม่รับรู้ ไม่รับผิดชอบ อย่าเอาบรรทัดฐานส่วนตัวมาใช้กับงานระดับชุมชน หรือระดับชาติ ควรให้ความรู้หาทางออกให้เขา การทำงานเป็นกลุ่มคือต้องมีความสามัคคีไม่ใช่ใช้อำนาจของรัฐที่ให้มารังแกประชาชน หากเป็นอย่างนี้ใครนึกจะออกก็ได้ ใครนึกจะย้ายกลุ่มก็ได้ทั้งที่ยังไม่ทราบเลยว่าสมาชิกในกลุ่มจะส่งเงินเข้ากองทุนครอบหรือไม่และยังเป้นคู่สัญยาที่ค้ำประกันกันอยู่ ผมขอความกระจ่างจากประนกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ผ่านเวปป์บอร์ดของ อบต.ด้วย


เขียนโดย   คุณ คนหนองโพ

วันที่ 19 ก.ย. 2554 เวลา 23.37 น. [ IP : 124.122.179.246 ]  
 

ไม่มีใครสนใจเรา(ชาวบ้าน)เลยจริง ๆ หรือนี่???????

เขียนโดย   คุณ ผู้ใช้รถใช้ถนน

วันที่ 27 ก.ย. 2554 เวลา 12.20 น. [ IP : 111.84.157.90 ]  
 

เรียน คุณคนหนองโพ (อาจจะหมู่ 11)
        สัญญาค้ำประกันเงิน * * * ้ คือสัญญาที่ผู้ * * * ้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันยังเป็นหนี้ร่วมกันอยู่นะคะคู่สัญญาต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้ตามกฎหมายอยู่นะคะ คำพูดทั้งหมดของคุณ หากไม่มีใครเข้ามาอ่านเว็บฯนี้ และตอบคำถาม ทนายฯขอแนะนำให้เขียนเป็นหนังสือส่งไปรษรีย์ให้นายอำเภอตาคลีได้รับทราบเบื้องต้นด้วยค่ะ หากดำเนินการแล้วไม่คืบหน้า ว่ากันต่อไปค่ะ

เขียนโดย   คุณ ทนายคนหนองโพ

วันที่ 27 ก.ย. 2554 เวลา 21.36 น. [ IP : 27.130.108.6 ]  
 

ตอบ  คุณคนหนองโพ (คุณ อ)
        ที่สอบถามเรื่องกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 11
1. ประธาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเลือกตั้งโดยที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยมีคุณสมบัติต้องเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและเป็นผู้พำนักและอาศัยอยู่หมู่ที่ 11 ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. คุณสมบัติการใช้บริการเงินกองทุนหมู่บ้าน คือเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 11
3. การปล่อยให้ * * * ้ยืมแต่ละบุคคลมีคุณสมบัตืคือ เป็นสมาชิกกองทุนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีการออมเงินกับกองทุนทุกเดือนและร่วมประชุมหมู่บ้านทุกเดือน
4. การหมดสภาพการเป็นสมาชิก
   4.1 ตาย
   4.2 ลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออกจากคณะกรรมการกองทุน
   4.3 วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
   4.4 ที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุม
  4.5 จงใจฝ่าฝืนระเบียนของกองทุนหรือกระทำตนเป็นปรปักษ์หรือไม่ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกับกองทุนด้วยประการใด
   4.6 จงใจปิดบังความจริงอันควรแจ้งให้ทราบในใบสมัครสมาชิก
   4.7 นำทรัพย์สินของกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้
   4.8 มีลักษณะและคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 6ของข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 11
5. แนวทางการช่วยเหลือแก้ไข คือ ให้คุณเข้ามาคุยกับประธานและคณะกรรมการกองทุนไม่ใช่พูดโดยไม่รู้ข้อเท็จจริง
    ่เท่าที่ทราบปัญหาของคุณคือ
1. การย้ายกลุ่มการปฏิเสธการค้ำประกันภายในกลุ่มทุกคนสามารถย้ายได้ถ้าผู้ร่วมกลุ่มยินยอม
2. การที่คุณจะปฏิเสธการส่งเงินคืนเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มไม่มีคนค้ำประกันให้นั้นทำไม่ได้เพราะเงิน * * * ้ที่ * * * ้ไปแล้วต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่การขอ * * * ้ใหม่เป็น * * * กเรื่องหนึ่งที่จะต้องหาผู้ค้ำประกันใหม่
3. เงินที่กองทุนหมู่บ้านให้ * * * ้ยืมเป็นสัญญาปีต่อปี
4. ถ้าสมาชิกลูกกลุ่มมีปัญหาขอให้เข้ามาคุยกับคณะกรรมการและประธานกองทุน(ทำไมไม่มาปรึกษา)
       การ * * * ้เงินเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเงินที่คุณ * * * ้ก็เอาไปใช้เองจะมาให้คนอื่นเดือดร้อนรับผิดชอบเพราะคุณได้อย่างไร มันไม่ใช่หน้าที่ประธานกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบ คุณน่าจะรู้ตัวเองดีว่าเป็นเพราะอะไรคุณถึงหาผู้ค้ำประกันไม่ได้ ส่วนเรื่องคนค้ำประกันมันก็ขึ้นอยู่กับคนค้ำที่เขาจะยอมค้ำให้คุณหรือไม่ก็ได้ และคุณมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ที่จะให้เขาค้ำประกันคุณ(ไม่ใช่หน้าที่ประธานที่จะหาคนค้ำประกันให้คุณ) คุณน่าจะรู้ตัวดี ถ้าคุณมีปัญหาขอให้เข้ามาหาประธานกองทุนโดยด่วนก่อนที่จะครบกำหนดส่งเงินคืน

เรียน คุณทนายคนหนองโพ
         ถ้าคุณจะแนะนำใครขอให้คุณศึกษารายละเ * * * ยดให้ดีเสียก่อนและถ้าคุณเป็นคนรักหนองโพจริงคงไม่แนะนำให้เป็นเรื่องเป็นราว น่าจะแนะนำให้เขามาหากรรมการกองทุนมากกว่าไม่ใช่ให้ส่งหนังสือให้นายอำเภอตาคลี อาจจะทำให้กองทุนเสียหายได้


เขียนโดย   คุณ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 28 ก.ย. 2554 เวลา 15.55 น. [ IP : 183.88.8.47 ]  
 

เรียนคุณกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ตอบคำถามได้ละเ * * * ยดและเข้าใจ เพราะที่ถามเนื่องจากเข้าใจรายละเ * * * ยดในการดำเนินการเพราะถ้าทราบข้อมูลและขั้นตอนจะได้นำมาปฏิบัติและบริหารกลุ่มไม่ให้มีปัญหาไปถึงประธานและกรรมการกองทุนเท่านั้นครับ
แต่ท่านตอบข้อ 4 ดังนี้
ผมว่าข้อนี้ผมเสนอข้อคิดเห็นและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับ เพราะถ้ามีผู้ * * * ้ท่านใดไปพบท่านในลักษณะปัญหาเหล่านี้ขอให้ท่านดำเนินการแบบนั้นเท่านั้น แต่ถ้าการตอบคำถามของท่านเป็นในครั้งนี้เป็นไปด้วยหน้าที่ที่ยินดีผมขอขอบคุณ * * * กครั้งครับ เพราะท่านได้ตอบได้อารมณ์มากๆครับ / ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ คนหนองโพ

วันที่ 6 ต.ค. 2554 เวลา 16.19 น. [ IP : 203.144.211.51 ]  
 

เรียนคุณทนายหนองโพครับ
ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับ ก็อย่างที่เห็นๆและได้อ่านนั่นแหละครับ อย่างไรผมคิดว่าคุณทนายหนองโพย่อมมีความรู้สึกเหมือนผมคงไม่ต้องเสริมและอธิบายอะไร อย่างไรผมต้องขอขอบคุณท่านทนายหนองโพเป็นอย่างมากที่ให้คำแนะนำที่ดีที่สุด และอยู่เคียงข้างประชาชนคนหนองโพตลอดมา ผมเป็นกำลังใจให้ตลอดไปครับ แต่ขอให้ทุกท่านใช้พิจารณญาณในการอ่านและทำความเข้าใจกับคำตอบในครั้งนี้ / ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ คนหนองโพ

วันที่ 6 ต.ค. 2554 เวลา 17.13 น. [ IP : 203.144.211.51 ]  
 

คลังความรู้ : การบริหารจัดการกองทุน
2.  การบริหารจัดการกองทุน
2.1  การให้ * * * ้ยืม
1)  ผู้ * * * ้จัดทำคำขอ * * * ้ : โดยระบุวัตถุประสงค์ในการ * * * ้ยืมเงินอย่างชัดเจน ต่อคณะกรรมการกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กองทุนกำหนด
2)  กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงิน * * * ้  : ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามความเหมาะสมของสัญญาเงิน * * * ้แต่ละราย แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา
3)  แนวทางการพิจารณาให้ * * * ้ยืม : ที่สำคัญมี 5 ประการ คือ
(1)  ประวัติและอุปนิสัย  เป็นคนซื่อสัตย์ รักษาคำพูด ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทำมาหากิน อดทน ไม่เคยโกงเงินคนอื่น ไม่เสเพล ไม่เล่นการพนัน ไม่เคยมีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน มีความรู้ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ทำ
(2)  หลักประกัน  บุคคลที่จะค้ำประกันควรมีฐานะทางการเงินดีพอที่สามารถชำระหนี้แทนได้หรือต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ น่าเชื่อถือ หรือถ้าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ต้องมีสภาพคล่องสูง คือ สามารถขายได้ง่ายและรวดเร็ว และควรกำหนดว่าจะให้ * * * ้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินหลักทรัพย์
(3)  ความสามารถในการชำระหนี้
3.1  ความสามารถในการชำระหนี้พิจารณาจากรายได้ การ * * * ้เงินไปลงทุนควรมีประมาณการรายได้/รายจ่าย แต่ละเดือนจะเหลือเท่าใด และพอเพียงที่จะชำระหนี้ได้ไหม หากไม่พอก็อาจจะต้องลดจำนวนเงินให้ * * * ้ลง
3.2  ภาวะตลาดสำหรับการค้าที่จะทำต้องพิจารณาดูว่าสินค้าหรือธุรกิจที่จะทำนั้นมีตลาดรองรับหรือไม่ คือ สามารถขายได้ไหม และผู้ขอ * * * ้จะขายอย่างไรหรือราคาขายเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเป็นอย่างไร
3.3  มีปัญหาในการหาวัตถุดิบมาผลิตหรือไม่
3.4  ทำเลที่ตั้งของกิจการเป็นอย่างไร มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม หรืออยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ หรือใกล้แหล่งสินค้าที่จะขาย หรือสะดวกต่อผู้ซื้อหรือไม่
(4)  เงินทุนของผู้ขอ * * * ้ : ผู้ขอ * * * ้ควรมีเงินลงทุนของตนเองจำนวนหนึ่ง ที่เตรียมสะสมไว้สำหรับประกอบธุรกิจในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจ เพราะหากใช้เงินทุนของตนเองน้อยแต่ขอ * * * ้มากผู้ขอ * * * ้ต้องมีภาระในการผ่อนชำระหนี้สูง ทำให้เกิดหนี้มีปัญหาขึ้นได้ภายหลัง นอกจากนี้การที่ผู้ขอ * * * ้ใช้เงินลงทุนของตนเองมากย่อมเป็นการแสดงความมั่นใจในธุรกิจของตนเองอย่างหนึ่ง และมีความตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจของตนให้ประสบความสำเร็จ


(5)  เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้  : ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ผู้ประกอบการไม่อาจควบคุมได้ เช่น ปัญหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูงขึ้นเพราะขาดแคลน ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ทำให้กำลังซื้อลดลง ปัญหาสินค้าล้นตลาดเพราะมีผู้ผลิตมากเกินไป ปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร ในกรณีที่เห็นว่าอาจมีบางปัจจัยก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจหรือการค้าของผู้ขอ * * * ้ และอาจส่งผลต่อการชำระหนี้ก็ต้องพิจารณาว่าจะให้ * * * ้หรือไม่

2.2  การจัดทำบัญชีและรายงาน
1.  จัดทำบัญชีแยกเป็น 2 ชุด ตามกิจกรรมของกองทุน คือ
-  กิจกรรมกองทุน 1 ล้านบาท
-  กิจกรรมเงินออม ของสมาชิกกองทุน
2.  ทุกครั้งที่มีการรับ-จ่ายเงิน ให้บันทึกบัญชีควบคุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3.  รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำเดือน และรายละเ * * * ยดที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกทราบ เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน
4.  จัดทำรายงานการเงินประจำปี แสดงผลการดำเนิน ฐานะการเงินของกองทุนส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกำหนด และรายงานให้สมาชิกหรือประชาชนทราบ


เขียนโดย   คุณ คนหนองโพ

วันที่ 7 ต.ค. 2554 เวลา 11.19 น. [ IP : 203.144.211.51 ]  
 

เรียน คุณกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
          ไม่ทราบว่าคุณเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยหรือไม่ ว่ากฎหมายบัญญัติให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกัน และทุกคนมีความเสมอภาคกัน บุคคลใดซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้สิทธิทางศาล หรือยกเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ เมื่อมีชาวบ้านสงสัยเรื่องใดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มีสิทธิที่จะสอบถามได้ และหากสอบถามแล้วไม่ได้ความกระจ่างแจ้งชัดก็มีสิทธิที่จะดำเนินการต่อไปตามขั้นตอน เพื่อให้ความสงสัยนั้นมีคำตอบที่ถูกต้องตามหลักการและเหตุผล อย่าว่าแต่คณะกรรมการกองทุนเลยที่มีหน้าที่ต้องอธิบายความสงสัย แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือข้าราชการที่รับเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนก็ต้องมีหน้าที่บริการประชาชนเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่น คุณเป็นคณะกรรมการกองทุนฯกินก๊วยเตี๋ยวชามละ 20 บาท ชาวบ้านหนองโพก็กินก๊วยเตี๋ยวชามละ 20 บาท เช่นกัน มันจะต่างกันตรงที่ภาระความรับผิดชอบ หรือที่เรียกว่าหัวโขนที่สวมใส่อยู่เท่านั้นมันเป็นหน้าที่ ซึ่งทำให้แตกต่างกัน ซึ่งการร้องเรียนเป็นหนังสือต่อผู้มีอำนาจปกครองนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แม้โทรทัศน์ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียนเรื่องราวต่างๆส่งไปรษณีย์ไปที่กระทรวงฯได้เลยค่ะ ดังนั้นการที่ทนายฯแนะนำชาวบ้านมิใช้เรื่องการรักหนองโพจริงหรือไม่ แต่เป็นเรื่องที่เขามีสิทธิทำได้ตามกฎหมาย เขาจะกระทำหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่เขาจะต้องใช้วิจารณญาณของเขาเองค่ะ ทนายฯได้เปิดกฎหมายดูแล้วไม่เห็นว่ากองทุนจะได้รับความเสียหายตรงไหน ขอความกรุณาศึกษากฎหมายพื้นฐานกันบ้างนะคะหากมีเวลาว่าง ด้วยความเคารพ

เขียนโดย   คุณ ทนายคนหนองโพ

วันที่ 7 ต.ค. 2554 เวลา 19.05 น. [ IP : 27.130.175.231 ]  
 

เรียนท่านทนายหนองโพ
ในความรู้สึกผมๆคิดว่าการที่ทางผู้มีอำนาจของรัฐจะจัดหาหรือจัดจ้างบุคลากรเข้ามาทำงานที่มีหน้าที่บริการประชาชนซักท่านผมาว่าท่านควรต้องพิจารณาคุณสมบัติที่มีที่มากว่าการเป็นประชากรของหมู้บ้านเกิน 6 เดือน ควรน่าจะพิจารณาเรื่องการศึกษา,อารมณ์,จิตใจ,พื้นฐานครอบครัว และที่สำคัญที่สุดคือจิตสำนึกของความเป็มนุษย์หรือทางธรรมเรียกว่าบุคคลที่ประเสริฐแล้วประกอบด้วยดีกว่าเปล่าครับ เพราะผมคิดว่าการที่มีประชาชนร้องเรียนปัญหาเข้ามาท่านไม่ได้ตอบแบบสร้างสรรค์เลย ตอบด้วยอารมณ์ล้วนๆ ไม่ใช่คุณทนายหนองโพที่เป็นบุคคลที่ไม่รักหนองโพ แต่ผมมองว่าเป็นบรรดาท่านๆมากกว่าครับที่ทำให้ตำบลหนองหนองโพเราตกต่ำเพราะการบริหารหมู่บ้านตำบลหนองโพให้เจริญไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของชาวบ้านตำบลหนองโพทุกๆท่าน หากท่านที่เป็นผู้นำชุมชนไม่มีวิสัยทัศเลยแล้วลูกบ้าน และตำบลหนองโพเราจะเจริญได้อย่างไร การที่ลูกบ้านใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบหรือเสนอปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขถือว่าเป็นเรื่องของการประนีประนอมในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านที่ต้องได้รับคำชี้แจงและแก้ปัญหาให้ หรือจะให้ประชาชนทุกๆท่านเวลามีปัญหาหรือสงสัยการดำเนินการอย่างไรของผู้นำชุมชนต้องส่งเรื่องไปสำนักนายกรัฐมนตรี หรือร้องเรียนทางโทรทัศน์ เพื่อประจานชุมชนและตำบลของตัวเองเลยใช่หรือไม่/ ขอบคุณครับ

เขียนโดย   คุณ คนหนองโพ

วันที่ 9 ต.ค. 2554 เวลา 12.48 น. [ IP : 124.120.5.85 ]  
 

เงินล้าน 2ชาวบ้านมีสิทธิ์ * * * ้ทุกคนไหม และถ้าไม่ทุกคนเพราะอะไร                

เขียนโดย   คุณ คุณ คนหนองโพ

วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 10.58 น. [ IP : 111.84.116.147 ]  
 
     
: รายละเอียด  
       
: รูปภาพ/ไฟล์   ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
       
: ชื่อผู้เขียน  
       
 
   
  กรุณากรอกตัวเลขตามภาพด้านบน
   
 
 
 
[1]
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โทร : 056-338-259
จำนวนผู้เข้าชม 0566699 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com